การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรม
เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ
จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลคัพ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งชุมชน
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจิตอาสาพัฒนา
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
การติดตั้งตู้ปันสุข และการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสถานการณ์โควิด 19

เข้าสู่ระบบ

บริการข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

. ITA .

แบบฟอร์มร้องเรียน

กรมควบคุมโรค

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170