การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับที่ การดำเนินการ
1 การวางแผนกำลังคน
2

 การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติตามภารกิจ

3

 การพัฒนาบุคคลากร

4

การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
6

 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

7 การประเมินผลปฏิบัติงาน
8 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร

เข้าสู่ระบบ

บริการข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

. ITA .

แบบฟอร์มร้องเรียน

กรมควบคุมโรค

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170