คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ลำดับที่ คู่มือ
1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
3 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
4 การรับชำระภาษีป้าย
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.      ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
6 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
8 การรับแจ้งการย้ายเข้า
9 การรับแจ้งการย้ายออก
10 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
11 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง
12 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 200 ตารางเมตร

เข้าสู่ระบบ

บริการข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

. ITA .

แบบฟอร์มร้องเรียน

กรมควบคุมโรค

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170