คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
01 คู่มือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
02 การขออนุญาตใช้เสียง
03 คู่มือการใช้งานระบบ e-PlanNACC v2.0
04 คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
05 คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย
06 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี e-LAAS
07 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง งานเงิน การบัญชี และการพัสดุ
08 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบัญ
09 คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจสอบภายใน
10 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
11 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
12
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และเจ้าหน้าที่
13 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14 คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของ ศพด.
15 แนวปฏิบัติขั้นตอนการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ผู้รับบำนาญ
สำหรับข้าราชการประจำ/บำนาญ
16 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
17 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
18 ภาษีป้าย
19 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
20 คู่มือแนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เข้าสู่ระบบ

บริการข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

. ITA .

แบบฟอร์มร้องเรียน

กรมควบคุมโรค

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170