COVID-19

 เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
        “สังคม ชุมชนเข้มแข็ง แข็งแรงด้าน
   สิ่งแวดล้อมจัดทัพเศรษฐกิจพอเพียง
   เปลี่ยนสู่ธรรมาภิบาลพร้อมกับการพัฒนา
   ที่ยั่งยืน”

        โดย: เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา

                 

 

 กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 
     1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
        - ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
          ภายใน เดือนมิถุนายน 2564       
     2. ภาษีป้าย                                      
        - มกราคม - มีนาคม ของทุกปี            

         << อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>    

       ---------------------------------------------

ข่าวประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้านการส่งเสริมและพัฒนคุณภาพชีวิต (ครั้งที่11) 
 ประกาศเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2564 
 ประกาศเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้านการส่งเสริมและพัฒนคุณภาพชีวิต (ครั้งที่10)
 ประกาศเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้านการส่งเสริมและพัฒนคุณภาพชีวิต (ครั้งที่9) 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2564 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนาและนายกเทศมนตรีตำบลสว่างวัฒนา 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา 
 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลสว่างวัฒนา 
อ่านข่าวประกาศทั้งหมด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์

  .........................................................................   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 💬

 

วิดีทัศน์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ไร่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง
การทำไร่นาสวนผสม หรือเกษตรผสมผสาน ก็เพื่อจะให้เกษตรกรมีการพัฒนาตนเอง แบบเศรษฐกิจพอเพียง คือการให้เกษตรกรมีความสามารถในการจัดการ และจัดสรรพื้นที่ทำกินของตนเองรวมทั้ง แหล่งน้ำ ทุน แรงงาน และมีการสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และความต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก เพื่อให้พออยู่พอกินในครอบครัว ผลผลิตที่เหลือจึงมีการจำหน่าย ก่อให้เกิดรายได้ต่อเนื่อง เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี มีผลทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

ไร่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง
ไร่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ของการทำไร่นาสวนผสม
1. เพื่อการเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือนของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง จากกิจกรรมปลูกพืชหลายครั้ง หลายชนิด หรือการผสมผสานกิจกรรมทั้งพืชทั้งสัตว์ ประมง เป็นต้น
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรที่ดิน ทุน แรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ในการดำเนินกิจกรรมการเกษตรจากภัยธรรมชาติ และความผันผวนของราคาผลผลิต ทำให้เกษตรกรสามารถเลือกกิจกรรมการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
4.เพื่อการส่งเสริมให้เกษตรกรประกอบอาชีพตามหลักวิชาการเกษตรแผนใหม่ ทั้งด้านการผลิต และการจำหน่าย โดยการยึดหลักการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต มีการลดต้นทุนการผลิต/หน่วย มีรายได้ต่อเนื่อง และมีกำไรสูงสุด
5. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร รู้จักการวางแผน และงบประมาณการผลิต รวมทั้งมีการจดบันทักบัญชีครัวเรือน รายรับรายจ่าย เป็นต้น
ทำไมเราต้องมีการทำไร่นาสวนผสม
- เป็นการเพิ่มรายได้ ก่อให้เกิดรายได้ในครัวเรือน เงินรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี อย่างยั่งยืนยาวนานมั่งคง
- เป็นการลดต้นทุนการซื้อปัจจัยการผลิตจากภายนอก หันมาพึ่งพาอาศัยทรัพยากรในไร่นาที่มีอยู่ในไร่นาตนเองมากขึ้น
- การทำกิจกรรมหลากหลายในไร่นา เป็นการเพิ่มรายได้ สามารถใช้สอยได้ทันที มีอาหารไว้บริโภคภายในครัวเรือน
- เป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุน จากภาวะในเรื่องราคา ตลาดที่แปรปรวน รวมทั้งภัยธรรมชาติ สิ่งที่ไม่อาจคาดคิด
- เป็นการสร้างความสมดุลย์ทางธรรมชาติในระยะยาว สามารถทำให้ระบบนิเวศเกษตรชุมชนดีขึ้น ลดปัญหาภาวะโลกร้อน
ปัจจัยที่สำคัญในการประกอบการตัดสินใจการทำไร่นาสวนผสม
1.ที่ดิน 2.แรงงาน 3.ทุน 4.การจัดการ
สิ่งจำเป็นที่ควรพิจารณาก่อนการทำไร่นาสวนผสม

ไร่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านพื้นที่
1. แบ่งพื้นที่บางส่วนมาจัดทำไร่นาส่วนผสม ซึ่งระยะแรกรายได้เกิดจากกิจกรรมที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น เช่น ปลูกผัก ,ผักสวนครัว เป็นต้น
2. สภาพพื้นที่ลุ่มหรือนาเดิม ถ้าจะปลูกไม้ผลควรยกร่องไม้ผลและมีคันดิน ล้อมรอบแปลงผัก
3. พื้นที่ลุ่มมากน้ำท่วมเป็นประจำ เกษตรกรอาจจะขุดบ่อเลี้ยงปลา หรือนาบัว นาผักบุ้ง นาผักกระเฉด เป็นต้น
4. พื้นที่ดินในการทำสวนผลไม้ควรมีสภาพพื้นที่มีความลาดชันไม่เกิน 30 % สภาพดินมีหน้าดินลึกกว่า 1 เมตร และดินชั้นล่างต้องไม่เป็นดินดานแข็ง หรือศิลาแลง
5. กรณีที่สภาพดินมีปัญหา เช่น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินพรุ หรือดินที่มีปัญหาอื่นๆ ควรมีการปรับปรุงก่อนการปลูกพืช
ด้านแหล่งน้ำ
1. ควรมีสระน้ำ คูคลอง ร่องน้ำ หรือแหล่งน้ำระดับไร่นาเสริมในฤดูแล้ง ประมาณ 30 % ของพื้นที่
2. บ่อน้ำบาดาล เพื่อใช้ในฤดูแล้ง โดยเฉพาะพืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ
3. บ่อปลาเป็นแหล่งอาหารโปรตีนและเพิ่มรายได้ในฤดูแล้ง อาศัยน้ำในบ่อใช้ในการปลูกพืชบริเวณขอบบ่อปลา และพืชผักสวนครัว
ด้านเงินทุน
1. เงินลงทุนในระยะแรกจะค่อนข้างสูง ควรพิจารณากิจกรรมเสริมให้ผลตอบแทนเร็วในช่วงแรกๆ
2. เงินทุนที่มีอยู่ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับชนิดและกิจกรรมการผลิต
3. กรณีที่เกษตรกรกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ควรวางแผนการใช้จ่ายเงิน และผลตอบแทนในลักษณะกระแสเงินสดของฟาร์ม
ด้านเกษตรกร
1. ต้องมีความขยันขันแข็ง กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ มีความคิดเชิงธุรกิจ
2. แรงงานทำการเกษตรอย่างน้อย 3 คน ต่อพื้นที่ 10 ไร่
3. มีทักษะในการวางแผนและงบประมาณ แรงงานในการผลิตอย่างเหมาะสม
ด้านกิจกรรมการผลิต
1.ควรพิจารณากิจกรรมการเกษตร
- กิจกรรมที่ทำรายได้ เป็นรายวัน รายเดือน รายปี อย่างถาวรต่อเนื่อง(ด้านเศรษฐกิจ)
- กิจกรรมด้านอาหาร
- กิจกรรมด้านการใช้สอย
- กิจกรรมด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละฟาร์ม แต่ละพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกันไป
2.กรณีมีการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นในช่วงระยะ 1-3 ปี แรก ควรจะมีการปลูกพืชอายุสั้นแซมเสริมรายได้
3.บริเวณคันดินล้อมแปลงไม้ผลไม้ยืนต้น สามารถจะปลูกมะพร้าวอ่อน กล้วย มะละกอ พืชผัก และอื่นๆได้
4.การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นบางครั้ง สามารถปลูกแบบผสมผสานกัน ลดภาวะการเสี่ยง
5.เกษตรกรควรมีพื้นที่ส่วนหนึ่งปรับเปลี่ยนปลูกพืชหมุนเวียนอายุสั้น ที่ให้ผลตอบแทนสูง
6.มีกิจกรรมการปลูกข้าวไว้บริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่ายได้
7.บ่อปลาควรอยู่ใกล้บ้าน การคมนาคมสะดวก จัดการควบคุมเรื่องระบบน้ำได้
8.กิจกรรมการผลิตพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ เลี้ยงสัตว์ ประมง ควรมีการวางแผนการผลิตและการตลาดเป็นอย่างดี
ด้านกิจกรรมรายได้
1.พิจารณากิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดรายได้ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2.พิจารณากิจกรรมที่ทำแบ่งเป็นรายได้หลัก รายได้รอง และรายได้เสริม
3.กิจกรรมให้ผลระยะยาว และกิจกรรมเสริมในระยะแรก
4.กิจกรรมปลูกพืชหมุนเวียนหรือเลี้ยงสัตว์เป็นรุ่นๆ อย่างชัดเจน
5.พิจารณาความเสี่ยงของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้
6.กิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนเร็วในช่วงระยะสั้นๆ รายได้สูงมั่นคงระยะยาว
ด้านกิจกรรมอื่นๆ
1.ร่องน้ำแปลงไม้ผล สามารถเลี้ยงปลาได้
2.ผสมผสานการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง
3.การเลี้ยงสัตว์ในไร่นาสวนผสม
4.น้ำจากบ่อเลี้ยงปลานำไปใช้ในการปลูกพืชผัก ขอบบ่อเศษวัสดุการเกษตรยังเป็นอาหารเสริมของปลาได้

เข้าสู่ระบบ

บริการข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

. ITA .

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      

      

      

      

      

แบบฟอร์มร้องเรียน

E-Service

กรมควบคุมโรค

   นายกเทศมนตรี
 
  นายกเทศมนตรี
       นายโกวิท  โลเกศเสถียร
 นายกเทศมนตรีตำบลสว่างวัฒนา
 สายด่วนนายก : 086-755-7070

แบบสำรวจความพึงพอใจ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์

ผู้ชม
1
เนื้อหา
1330
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
336449

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

312984
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
356
511
867
309450
12371
12366
312984

Your IP: 3.236.253.192
Mon, 25 Oct 2021 17:20:45 +0000

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาของในหลวง กับการบริหารคนหลายคนมองว่าปรัชญาเรื่อง “ความพอเพียง” และเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ดูจะเป็นเรื่องสวนทาง            อ่านต่อ >>

ไร่นาสวนผสม

ไร่นาสวนผสม

      ไร่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง
การทำไร่นาสวนผสม หรือเกษตรผสมผสาน ก็เพื่อจะให้เกษตรกรมีการพัฒนาตนเอง แบบเศรษฐกิจพอเพียง คือการให้เกษตรกร        อ่านต่อ >>

การเดินเพื่อสุขภาพ

การเดินเพื่อสุขภาพ

     “ถึงเวลาแล้วที่ต้องออกกำลังกายค่ะ” พูดง่ายๆ ก็คือ ร่างกายคนเราจะมีพัฒนาการตามธรรมชาติของระบบต่างๆ ตั้งแต่เกิดจนพัฒนาสูงสุดถึงอายุ 30 ปี                         อ่านต่อ >>

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170