โครงสร้างบุคลากรกองการศึกษา

 

 


   นางสาวเพชรอุมา  สุขเกษม
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา


  นางสาวสายน้ำผึ้ง  เพ็งเดือน
  ครู อันดับ คศ.1

 

                                                                                  

                               นางปริศนา  สุดาวงค์                                                                  นางสาววราภรณ์  มูลขุนทด
                                พนักงานจ้างทั่วไป                                                                          พนักงานจ้างทั่วไป

 

                                                                                  

                                    นางหนู  มีชัย                                                                           นางสาวพัชรี  ทองบ่อ
                                 พนักงานจ้างทั่วไป                                                                         พนักงานจ้างทั่วไป

 

                                                                                  

                           นางวิไลลักษณ์ แก่นเกลี้ยง                                                              นางสาวนิภาวรรณ บุญวัน
                                พนักงานจ้างทั่วไป                                                                         พนักงานจ้างทั่วไป

 

                                                                                  

                                  นางพิกุล แดงมูล                                                                    
                             พนักงานจ้างเหมาบริการ
                                                             

                                              

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ

บริการข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

. ITA .

แบบฟอร์มร้องเรียน

กรมควบคุมโรค

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170