โครงสร้างบุคลากรสำนักปลัด

 


ปลัดเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา (ตำแหน่งว่าง)

 

นายชาญวิทย์  จันละมุด 
รองปลัดเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา  รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา

 

 


นางแก้วใจ  สุขดี
หัวหน้าสำนักปลัด

                                                                                  

                        นางสาวอารยา  ถาวรประสิทธิ์                                                                นางสาวราตรี  ชั่งทอง
              นักจัดการงานทะเบีบนและบัตร ชำนาญการ                                                 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

 

                                                                                  

                              นายอำพล  แต้มทอง                                                                    นายพงศธร  แก้วสุวรรณ
                        นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ                                               จพง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

 

                                                                                

                            นายสำราญ  แสนสำอางค์                                                                  นายพนาไพร  เทียนทอง
                          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                        พนักงานจ้างทั่วไป

 

                                                                                  

                              นางสาวกนกกร  สุดเย็น                                                                    นายวุฒิชัย  ช่วยสงค์
                                 พนักงานจ้างทั่วไป                                                                          พนักงานจ้างทั่วไป

 

                                                                                  

                              นายสิทธิศักดิ์  เลิศคารม                                                                   นายนิกร  ชะนะเกตุ
                                 พนักงานจ้างทั่วไป                                                                         พนักงานจ้างทั่วไป

 

                                                                                  

                              นายชวลิต  กาบขุนทด                                                                     นายสุภเดช  คุ้มครอง
                                 พนักงานจ้างทั่วไป                                                                         พนักงานจ้างทั่วไป

 

                                                                                  

                           น.ส.พลอย  เหมือดขุนทด                                                               นางจรรยารักษ์  มอมขุนทด
                                 พนักงานจ้างทั่วไป                                                                         พนักงานจ้างทั่วไป

 

                                                                                  

                             นายอริญชัย  พุฒิซ้อน                                                                       นางสกุล  พุดขุนทด
                                 พนักงานจ้างทั่วไป                                                                         พนักงานจ้างทั่วไป

 

                                                                                  

                              นายณัฐพล  จันทะวงษ์                                                                       นายอ๊อฟ  พัสสร
                                 พนักงานจ้างทั่วไป                                                                     พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

                                                                                  

                             นายเรืองศักดิ์  โพธิ์คลัง                                                                      นายอดุลย์ ปนตะคุ
                             พนักงานจ้างเหมาบริการ                                                                 พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

                                                                                  

                                นายวิษณุ เภาจันทึก                                                                        นายสุวิทย์ สุคนธ์
                             พนักงานจ้างเหมาบริการ                                                                 พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

                                                                                  

                                นายธัณยกร  ข้อสัง                                                                         นายอภิชาติ  อ่างคำ
                             พนักงานจ้างเหมาบริการ                                                                 พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

                                                                                

                                   นายนพดล ยินดี                                                                      ปริชาติ  พจน์สุวรรณ์
                             พนักงานจ้างเหมาบริการ                                                                พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

                                              

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ

บริการข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

. ITA .

แบบฟอร์มร้องเรียน

กรมควบคุมโรค

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170